shyam lal college

CORE COMMITTEE
 • Dr. Shyam Sundar Prasad
 • Mr. Deepak Kumar
 • Dr. Srinivas Mishra
 • Dr. Niranjan Chichuan
 • Dr. Rekha Kaushik
 • Mrs. Rapti Mishra
 • Dr. Ameswar Naik
 • Mr. Vivekananda Nartam Motiram
IT SUPPORT COMMITTEE
 • Ms. Rapti Mishra
 • Dr. Srinivas Mishra
 • Ms. Neelam Dabas